Nota Prawna

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania ze strony internetowej xDEEP i informacji na niej zamieszczonych, umieszczonej (strona internetowa) pod domeną internetową www.xdeep.pl

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostanie słowo „Witryna”, należy pod nim rozumieć wszystkie strony internetowe wraz z podstronami, umieszczone pod dowolną z wyżej wymienionych domen wraz z ich poddomenami i katalogami.

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostanie słowo „Użytkownik Witryny”, należy pod nim rozumieć osobę łączącą się z Witryną i przeglądającą w dowolnym zakresie informacje w niej umieszczone.

Dostęp i korzystanie z Witryny podlega wymienionym niżej warunkom, zastrzeżeniom oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Łącząc się z Witryną i przeglądając informacje na niej zawarte, użytkownik Witryny akceptuje bez zastrzeżeń i wyłączeń wszystkie niżej wymienione warunki i zastrzeżenia, chyba, iż odrębna pisemna umowa pomiędzy podmiotem łączącym się z Witryną stanowi inaczej.

1. Informacje zawarte w Witrynie

Informacje zawarte w Witrynie mogą być pobierane, wyświetlane i drukowane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

Nurkowanie jest sportem niebezpiecznym, dlatego też, mimo iż administrator Witryny dokłada wszelkich starań by zawarte na niej informacje były zgodne z najlepszą wiedzą o nurkowaniu, żadna z informacji prezentowanych w Witrynie nie może być traktowana jako wiążąca informacja na temat zasad związanych z uprawianiem nurkowania, sposobu wykonywania nurkowań lub konfiguracji sprzętu używanego do nurkowania. W żadnym wypadku informacje zawarte w Witrynie nie mogą zastąpić szkolenia w zakresie właściwym do wykonywanego typu nurkowań oraz używanej konfiguracji sprzętowej.

Jakkolwiek administrator Witryny dokłada wszelkich starań, by wszystkie informacje na niej prezentowane były zgodne z najlepszą wiedzą administratora, administrator nie gwarantuje, iż treść Witryny nie zawiera błędów lub nieścisłości, przez co informacje prezentowane w witrynie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W szczególności administrator Witryny nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie.

Administrator Witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkownika Witryny lub osoby trzecie w związku z korzystaniem oraz używaniem i wykorzystywaniem informacji w nim umieszczonych. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponosi Użytkownik Witryny.

Administrator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek, przenoszenia oraz usuwania zawartości Witryny, a także jej częściowego lub całkowitego wyłączenia w dowolnym momencie i na dowolny okres, bez powiadomienia.

Osoby uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w witrynie są wyłącznie modelami i nie mają żadnego związku z oferowanymi w Witrynie produktami i usługami. W szczególności nie używają i rekomendują żadnego z produktów lub usług oferowanych w Witrynie a ich osobiste poglądy mogą być rozbieżne z poglądami zamieszczonymi w Witrynie.

2. Prawa autorskie

Właścicielem wszystkich praw autorskich do informacji zawartych w Witrynie jest Administrator witryny. Należy założyć, iż wszelkie informacje prezentowane w witrynie, włączając teksty, zdjęcia, rysunki, filmy wideo, nagrania dźwiękowe, są objęte prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej, w związku z czym nie wolno przekazywać, przesyłać, rozprowadzać, zmieniać, czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych bez pisemnej zgody administratora Witryny.

Niektóre zdjęcia, rysunki, filmy wideo, nagrania dźwiękowe oraz teksty są własnością podmiotów trzecich i są chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Wszelkie znaki handlowe i towarowe, nazwy własne produktów firm trzecich są własnością ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie, reprodukcja, powielanie, rozpowszechnianie jest zabronione i wymaga pisemnej zgody właściciela.

Podłączanie Witryny lub jej części, zdjęć, rysunków, kodu do innych stron internetowych w sposób, w którym dowolna treść Witryny jest prezentowana jako integralna treść innej strony internetowej, jest zabronione i narusza prawa autorskie administratora Witryny.

3. Odnośniki do stron należących do osób trzecich

Choć administrator Witryny dokłada wszelkich starań przy weryfikacji treści stron internetowych należących do osób trzecich, a do których odnośniki zamieszczono w Witrynie, nie jest możliwe stałe monitorowanie zmian ich treści. Dlatego też administrator Witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie oznacza, że administrator Witryny rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

4. Informacje osobowe

Dane osobowe Użytkownika Witryny są przekazywane dobrowolnie i nie będą wykorzystane w żaden inny sposób, niż do polepszenia obsługi klienta lub wysyłki informacji o produktach, specjalnych ofertach lub przesłania zamówionych produktów. Dla tych celów podane przez Użytkownika Witryny dane osobowe mogą być przechowywane, przetwarzane a w razie potrzeby przekazane autoryzowanym dystrybutorom sprzętu xDEEP w celu obsługi klienta, a Użytkownik Witryny, przekazując dane osobowe za pośrednictwem Witryny, wyraża na to zgodę. Użytkownik Witryny ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

Administrator Witryny oświadcza, iż dane nieosobowe, włączając w to w szczególności dane statystyczne o ilości wizyt, ich czasie, przebiegu, lokalizacji Użytkownika Witryny oraz inne, nie wymienione dane nie pozwalające na identyfikację osobową Użytkownika Witryny, są zbierane w sposób automatyczny i zapisywane w sposób nieulotny na nośnikach trwałych.

5. Aspekty techniczne korzystania z witryny

Administrator Witryny dołożył wszelkich starań co do prawidłowego działania Witryny na wszelkich dostępnych wersjach przeglądarek internetowych. Ze względu na pewne nieścisłości w standardach oraz różny sposób ich interpretacji przez różne wersje przeglądarek administrator Witryny nie odpowiada za błędy w działaniu Witryny oraz ich następstwa.

Witryna może przechowywać na komputerze Użytkownika Witryny dane w postaci plików cookie, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami sieciowymi. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celu gromadzenia danych statystycznych.

Administrator Witryny oświadcza, iż dołożył wszelkich starań dla zabezpieczenia Witryny przed atakami wirusów komputerowych oraz innego złośliwego i szkodliwego oprogramowania. Jakkolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji zarażenia wirusem komputera Użytkownika Witryny jest bardzo małe, ze względu na specyfikę i ciągle pojawiające się nowe wirusy, Administrator nie odpowiada za następstwa zarażenia wirusem komputerowym lub złośliwym lub szkodliwym oprogramowaniem komputera Użytkownika Witryny oraz szkody poniesione przez Użytkownika Witryny i osoby trzecie, a będące następstwem zarażenia wirusem i szkodliwym lub złośliwym oprogramowaniem.
.